DO METHOD
  

Executes a method.

SYNTAX

DoMethod(<WindowName>,[<ControlName>],<MethodName>)